Ustav mladih Bosne i Hercegovine

Preambula

Mi, mladi Bosne i Hercegovine, u cilju ujedinjenja zemlje koja se zasniva na načelima ljudskih prava za sve, jednakosti pravde i sloboda ovim afirmiramo potpuno novu vrstu Ustava koja nema aneksa i mirovnih sporazuma i namijenjena je svim građanima Bosne i Hercegovine.

Član 1: 

1. Državljanstvo 

Građani Bosne i Hercegovine su Bosanci i Hercegovci. Sve vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini uživaju jednaka prava i poštivanje. Nacionalni ili etnički identitet neke osobe je izbor tog pojedinca i ne spominje se u dokumentima ili nije predmet pitanja vlasti, viših institucija ili poslodavaca. 
Postoji državljanstvo Bosne i Hercegovine koje regulira Parlamentarna skupština. 
(a) Nijednoj osobi neće samovoljno biti uskraćeno državljanstvo Bosne i Hercegovine ili to učinjeno tako da ta osoba bude apatrit. Nijednoj osobi neće biti uskraćeno državljanstvo Bosne i Hercegovine na bilo kojoj osnovi kao što su pol, rasa, boja, jezik, religijsko, političko ili neko drugo opredijeljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnim manjinama, imovinski status, status po rođenju ili bilo koji drugi status. 
(b) Sve osobe koje su građani Bosne i Hercegovine odmah prije stupanja na snagu ovog Ustava postaju državljani Bosne i Hercegovine. Državljanstvo osoba koje su naturalizirane nakon 6. aprila 1992. godine i prije stupanja na snagu ovog Ustava regulira Parlamentarna skupština. 
(c) Građani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo druge države pod uslovom da postoji bilateralni sporazum koji je odobrila Parlamentarna skupština u skladu sa članom IV (4) (d) između Bosne i Hercegovine i države koja regulira ovo pitanje. Osobe sa dvojnim državljanstvom mogu glasati u Bosni i Hercegovini samo ako je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj imaju prebivalište. 
(d) Građanin Bosne i Hercegovine u inostranstvu uživa zaštitu Bosne i Hercegoivne. 

2. Demokratska načela 
Bosna i Hercegovina je demokratska država u kojoj postoji vladavina prava i slobodni i demokratski izbori. 
3. Sastav 
Bosna i Hercegovina se sastoji od najmanje pet oblasti i jednog posebnog distrikta, Sarajeva kao glavnog grada. Oblasti su utvrđene u skladu sa poljoprivrednim, ekonomskim i prirodnim resursima. Oblasti utvrđuje Parlamentarna skupština i imaju odgovarajuće nadležnosti koje utvrdi Parlamentarna skupština. Utvrđivanje oblasti se mora završiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Ustava mladih. 
4. Kretanje roba, usluga, kapitala i osoba 
Postoji sloboda kretanja osoba, roba, usluga i kapitala širom Bosne i Hercegovine. 
5. Glavni grad 
Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo i ima iste ovlasti kao i oblasti, a Komisija distrikta glavnog grada za institucije kao što su parkovi i muzeji garantuje finansiranje. U glavnom gradu takođe postoji državna institucija koja vodi računa o infrastrukturi. Organi vlasti Sarajeva se reguliraju zakonom. 

2 Simboli

Nacionalne simbole definira i regulira Parlamentarna skupština svojim aktom. Pogledajte fusnotu 1 radi primjera. 1 
Član II:Ljudska prava i temeljne slobode
1. Ljudska prava 
Bosna i Hercegovina osigurava najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda.U tom cilju postoji Komisija za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. 
2. Međunarodni standardi 
Prava i slobode definirane u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njegovih Protokola se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini.Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima. 
2 Spisak prava 

Sve osobe na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i temeljne slobode navedene u stavu 2. gore; to obuhvata: 
(a) Pravo na život, 
(b) Pravo da ne bude izložen torturi ili nehumanom i ponižavajućem postupku ili kažnjavanju. 
(c) Pravo da ne bude držan u ropstvu ili zatočeništvu ili da obavlja prisilni ili prinudni rad. 
(d) Pravo na slobodu i ličnu sigurnost. 
(e) Pravo na pravično suđenje u civilnim i krivičnim pitanjima i drugim pravima koja se tiču krivičnih postupaka. 
(f) Pravo na privatni i porodični život, dom i korespondenciju. 
(g) Slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti. 
(h) Slobodu izražavanja. 
(i) Slobodu mirnog okupljanja i udruživanja sa drugim osobama. 
(j) Pravo na sklapanje braka i osnivanje porodice. 
(k) Pravo na imovinu. 
(l) Pravo na obrazovanje. 
(m)Pravo na slobodu kretanja i prebivališta. 
(n) Pravo na jednakost pred zakonom. 

4. Nediskriminacija 
Uživanje prava i sloboda navedenih u ovom članu ili međunarodnim sporazumima navedenim u Dodatku I: Dodatni sporazumi ovom Ustavu u vezi sa ljudskim pravima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kom osnovu kao što je dob, pol, rasa, boja, seksualna orijentacija, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinski status, status po rođenju ili bilo koji drugi status. 
5. Izbjeglice i raseljene osobe 
Sve izbjeglice i raseljene osobe kako je to definirano u Konvenciji o izbjeglicama iz 1951. godine imaju pravo slobodnog povratka svojim provobitnim domovima. Oni, u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom iz 1995. godine, imaju pravo na povrat imovine koje su lišeni tokom neprijateljstava od 1991. godine te da dobiju kompenzaciju za svaku imovinu koja im se ne može vratiti. Sva obećanja ili izjave u vezi sa navedenom imovinom date pod prisilom smatraju se nevažećim. 
6. Implementacija 
Bosna i Hercegovina i svi sudovi, agencije, vladina tijela i instrumenti koje oni koriste primjenjuju i i prilagođavaju se ljudskim pravima i temeljnim slobodama koje su navedene u stavu 2. gore. 
7. Međunarodni sporazumi 
Bosna i Hercegovina ostaje ili postaje strana u međunarodnim sporazumima navedenim u Dodatku I: Dodatni sporazumi u vezi sa ljudskim pravima. 
2 Saradnja 

Sve nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini sarađuju sa i omogućavaju neograničen pristup: svim međunarodnim mehanizmima za nadgledanje ljudskih prava koji postoje uz BiH; tijelima za nadgledanje koja su osnovana prema međunarodnim sporazumima navedenim u Dodatku I: Dodatni sporazumi ovom Ustavu u vezi sa ljudskim pravima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini; 
Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju (a posebno će poštivati naloge koji se izdaju u skladu sa članom 29 originalnog Općeg okvirnog sporazuma o Statutu Tribunala iz 1995. godine); i svakoj drugoj organizaciji koja ima ovlaštenje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda da provodi mandat koji se odnosi na ljudska prava ili humanitarno pravo. 
Član III: 
Bosna i Hercegovina će imati sljedeće nadležnosti: 
a) vanjska politika 
b) trgovinska politika c) fiskalna i carinska politika d) monetarna politika kao što je predviđeno članom VII e) finansiranje insitucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine f) utvrđivanje politike i reguliranje u oblasti imigracije, izbjeglica i azila g) odbrana h) međunarodna provedba krivičnog prava, uključujući odnose sa Interpolom i) unutrašnja sigurnost i agencije za provođenje zakona j) uspostava i djelovanje zajedničkih imeđunarodnih sredstava za komunikaciju k) reguliranje pravosudnog i pravnog sistema l) fiskalna politika m) poljoprivredna politika n) zdravstvena politika o) visoko obrazovanje i okvir za nastavni plan i program za osnovnu i srednju školu na nivou 
države p) reguliranje transporta q) kontrola zračnog prometa r) zaštita okoliša je na nivou države. Vlada Bosne i Hercegovine osigurava zaštitu za slijedeće: 
životinjski svijet i šume 
površinske i podzemne vode 
zamelja 
zrak 

Vlada Bosne i Hercegovine je obavezna primjenjivati Nacionalni plan ekološke zaštite i obavezna je potpisati sve međunarodne sporazume koji se odnose na zaštitu okoline. Parlamentarna skupština može delegirati regionima sve ostale nadležnosti koje nisu nabrojane 
u članu III.Član IV: Parlamentarna skupštinaParlamentarna skupština se sastoji od jednog doma:
1 Parlamentarna skupština ima najmanje 60 članova koje spada 10% mandata za mlade. Mladi su starosti između osamnaest i trideset godina. Izborna pitanja regulira izborni zakon koji se donosi u Parlamentarnoj skupštini. 
2 Način rada 

(a) Parlamentarna skupština se održava u Sarajevu u roku od najmanje 30 dana nakon biranja članova. 
(b) Parlamentarna skupština ima predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Parlamentarne skupštine. 
(c) Za sve zakone je potrebna saglasnost Parlamentarne skupštine. 
(d) Parlamentarna skupština donosi sve odluke većinom glasova prisutnih čanova koji glasaju. 
(e) Delegati i članovi nisu krivično i građanski odgovorni za aktivnosti koje provode u okviru njihovih dužnosti u Parlamentarnoj skupštini. 

3. NadležnostiParlamentarna skupština je nadležna za:
(a) donošenje zakona po potrebi u cilju provođenja odluka Predsjedništva ili premijera ili provođenja nadležnosti Skupštine u skladu sa ovim Ustavom. 
(b) odlučivanje o izvorima i iznosima prihoda za djelovanje regiona Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. 
(c) usvajanje budžeta za regione Bosne i Hercegovine 
(d) odlučivanje o davanju saglasnosti na ratifikaciju sporazuma 
(e) ostala pitanja koja su potrebna za provođenje svojih nadležnosti. 

Član V: Predsjedništvo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od jednog predsjednika i jednog potpredsjednika. 
1. Izbor i mandat 
(a) Članovi Predsjedništva se biraju direktno u Bosni i Hercegovini u skladu sa izbornim zakonom usvojenim u Parlamentarnoj skupštini. 
(b) Mandat članova Predsjedništva biranih prvi put traje četiri godine. 
(c) Potpredsjednik može preuzeti ulogu predsjednika ukoliko je predsjednik spriječen ili preminuo. 

2. Pravilnik o radu 
(a) Predsjedništvo utvrđuje sopstveni pravilnik o radu, koji omogućava odgovarajuće vrijeme potrebno za najavljivanje sjednica Predsjedništva. 
3. NadležnostiPredsjednik je nadležan za slijedeće:
(a) Imenovanje ambasadora u skladu sa prijedlozima komisije i procedurama predviđenih zakonom i aktima Parlamentarne skupštine. 
(b) Vršenje ostalih funkcija koje su potrebne za provođenje njegovih dužnosti koje mu može dodijeliti Parlamentarna skupština. 
(c) Po potrebi a najmanje jednom godišnje Parlamentarnoj skupštini se podnosi izvještaj o troškovima Predsjedništva. 
(d) Postojat će sistem veta u kojem Predsjednik može staviti veto na neki akt izuzev u slučaju da ga potvrdi dvotrećinska većina u Parlamentarnoj skupštini. 
(e) Predsjednik odobrava sve akte i zakone Parlamentarne skupštine. 

Član VI: Premijer 
Postoji jedan premijer koji je predsjedavajući Vijeća ministara. 
1.Izbor i mandat 
(a) Premijer se bira direktno u Bosni i Hercegovini u skladu sa izbornim zakonom koji usvaja Parlamentarna skupština. 
(b) Mandat premijera izabranog prvi put traje četiri godine. 

2. Pravilnik o radu 
(a) Vijeće ministara donosi sopstveni pravilnik o radu koji omogućava odgovarajuće vrijeme potrebno za najavljivanje sjednica Vijeća ministara. 
3. NadležnostiPremijer je nadležan za slijedeće:
(a) predsjedavnje Vijećem ministara 
(b) predstavljnje Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traži članstvo u organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovina nije član. 
(c) pregovaranje, odbacivanje i uz saglasnot Parlamentarne skupštine ratificiranje sporazuma Bosne i Hercegovine. 
(d) provođenje odluka Parlamentarne skupštine. 
(e) predlaganje, na preporuku Vijeća ministara, godišnjeg budžeta Parlamentarnoj skupštini. 
(f) Podnošenje izvještaja o troškovima Vijeća ministara Parlamentarnoj skupštini po potrebi a najmanje jednom godišnje. 
(g) Koordinacija po potrebi sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini. 
(h) Premijer predlaže članove Vijeća ministara koji preuzimaju dužnost nakon odobrenja Parlamentarne skupštine. 

3. Vijeće ministara 
(a) Premijer i ministri zajedno sačinjavaju Vijeće ministara koje je odgovorno za provođenje politike i odluka Bosne i Hercegovine u oblastima iz člana 111(1), 
(4) i (5) i podnose izvještaje Parlamentarnoj skupštini uključujući, najmanje jednom godišnje, i izvještaj o rashodima Bosne i Hercegovine. 
(b) Premijer predlaže i zamjenike ministara koji preuzimaju dužnost nakon odobrenja Parlamentarne skupštine. 
(c) Premijer i Vijeće ministara podnose ostavku ukoliko u bilo koje vrijeme bude izglasano nepovjerenje od strane Parlamentarne skupštine. 

4. Stalni komitet 
(a) Premijer i predsjednik, po osnovu službene dužnosti, imaju civilnu komandu nad oružanim snagama. Sve oružane snage u Bosni i Hercegovini djeluju u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. 
(b) Članovi Predsjedništva i premijer biraju Stalni komitet za vojna pitanja koji koordinira aktivnosti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Članovi Predsjedništva i premijer su članovi Stalnog komiteta. 

Član VII: Ustavni sud 
1. Sastav Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima devet članova.
(a) Šest članova bira Parlamentarna skupština u skladu sa spiskom kandidata koje podnose Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. 
(b) Sudije su uvaženi pravnici visokih moralnih nazora. Svaki građanin s pravom glasa koji ima odgovarajuće kvalifikacije može biti sudija Ustavnoga suda. 
(c) Izabrane sudije mogu obavljati ovu funkciju do starosti do 70 godina, osim u slučaju da daju ostavku ili budu smijenjeni iz nekog razloga konsenzusom ostalih sudaca. 

2. Pravilnik o radu 
(a) Većina svih članova suda predstavlja kvorum. 
(b) Sud usvaja sopstveni pravilnik o radu suda većinom glasova svih članova. On održava javna zasjedanja i obrazlaže svoje odluke koje se objavljuju. 

3. JurisdikcijaUstavni sud podržava ovaj Ustav.
(a) Ustavni sud ima isključivu nadležnost da odlučuje o svim sporovima koji nastanu u vezi sa ovim Ustavom. Bez ograničavanja postupaka navedenih u tačkama (b) i (c) ovog stava, sporove iz tačke (a) Ustavnom sudu na odlučivanje mogu podnijeti samo predsjednik, premijer ili predsjedavajući Parlamentarna skupštine. 
(b) Ustavni sud ima prizivnu nadležnost nad pitanjima u vezi sa ovim Ustavom koja proisteknu iz odluke bilo kojeg drugog suda u Bosni i Hercegovini. 
(c) Ustavni sud ima nadležnost nad pitanjima koja mu uputi bilo koji sud u Bosni i Hercegovini u vezi sa time da li je zakon, o čijoj validnosti ovisi odluka tog suda, u skladu sa ovim Ustavom, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njenim Protokolima, ili sa zakonima Bosne i Hercegovine; ili u vezi sa postojanjem ili djelokrugom općeg pravila međunarodnog prava relevantnog za odluku suda. 

4. OdlukeOdluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
Član VIII: Centralna banka 
Postoji Centralna banka Bosne i Hercegovine koja je isključivi autoritet za izdavanje valute i za monetarnu politiku na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. 
1. Odgovornosti Centralne banke će odrediti Parlamentarna skupština. 
Član IX: Finansije 
1 Parlamentarna skupština svake godine, na prijedlog premijera, usvaja budžet koji obuhvata rashode potrebne za obavljanje odgovornosti regiona Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. 
2 Budžet se mora usvojiti u odgovarajuće vrijeme. 

Član X: Opće odredbe 
1 Nijedno lice koje služi kaznu koju je izrekao Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, i nijedno lice koje je optuženo od strane Tribunala i koje nije ispoštovalo nalog da se pojavi pred Tribunalom ne može se kandidirati za ili vršiti bilo koju imenovanu, izabranu ili drugu javnu funkciju u Bosni i Hercegovini. 
2 Naknada za lica koja obavljaju funkciju u organima vlasti Bosne i Hercegovine ne može se umanjiti tokom mandata zvaničnika. 
2 Zvaničnici imenovani na pozicije u organima vlasti Bosne i Hercegovine općenito predstavljaju građane Bosne i Hercegovine. 

Član XI: Izmjene i dopune 
1. Procedura za izmjene i dopune 
Ovaj Ustav može se izmijeniti dvotrećinskom većinom Parlamentarne skupštine. 
2. Ljudska prava i temeljne slobode 
Nijedna izmjena ovog ustava ne može ukinuti ili umanjiti bilo koje od prava i sloboda pomenutih u Članu II ovog Ustava ili u ovom stavu. 
Član XII: Prijelazni aranžmani 
Prijelazni aranžmani koji se odnose na javne funkcije, zakon i ostala pitanja su utvrđeni u II ovog Ustava. 
Član XIII: Stupanje na snagu 
1 Ovaj Ustav stupa na snagu nakon potpisivanja od strane mladih Bosne i Hercegovine kao ustavni akt kojim se mijenja i stavlja van snage Ustav Bosne i Hercegovine. 
2 U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu, ovaj Ustav derogira svaki nedoslijedan zakon ili drugi pravni akt. 

I. Dodatni Sporazumi o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini: 
1 Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida 
2 1949.god. Ženevske konvencije I-IV o zaštiti žrtava rata, i Ženevski protokoli I-II na navedene konvencije iz 1977.god. 
3 1951.god. Konvencija o statusu izbjeglica i njen prateći Protokol iz 1966.god. 
4 1957.god. Konvencija o državljanstvu udatih žena 
5 1961.god. Konvencija o smanjenju broja apatrida 
6 1965.god. Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije 
7 1966.god. Pakt o građanskim i političkim pravima i pripadajući Opcioni protokoli iz1966. i 1989.god. 
8 1966.god. Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima 
9 1979.god. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena 
10 1984.god. Konvencija protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja 
11 1987.god. Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja 
12 1989.god. Konvencija o pravima djeteta 
13 1990.god. Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika-migranata i članova njihovih porodica 
14 1992.god. Evropska povelja za regionalne ili manjinske jezike 
15 Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina 

II. Prijelazni aranžmani 
1. Zajednička prijelazna komisija 
(a) Strane ovim Ustavom uspostavljaju Zajedničku prijelaznu komisiju sa mandatom da razmatra praktična pitanja koja se odnose na implementaciju Ustava mladih Bosne i Hercegovine, te da daje preporuke i prijedloge. 
(b) Zajednička prijelazna komisija se sastoji od šest članova iz neovisne komisije. 

2. Struktura zakona 
Svi zakoni, propisi i pravosudni poslovnici na snazi na teritoriju Bosne i Hercegovine u trenutku stupanja na snagu Ustava mladih ostaju na snazi u onoj mjeri u kojoj nisu nedoslijedni ovom Ustavu, sve dok drugačije ne odredi nadležno vladino tijelo Bosne i Hercegovine. 
3. Pravosudni i administrativni postupci 
Svi postupci u sudovima ili administrativnim agencijama koje funkcioniraju na teritoriju Bosne i Hercegovine kada Ustav mladih stupi na snagu se nastavljaju i istim ili se prebacuju drugim sudovima ili agencijama u Bosni i Hercegovini u skladu sa svom zakonskom regulativom kojom se uređuje nadležnost takvih sudova ili agencija. 
4. Uredi 
Dok ne budu ukinuti validnim sporazumom ili zakonom, vladini uredi, institucije i druga tijela Bosne i Hercegovine će funkcionirati u skladu sa važećim zakonom. 
5. Ustav Mladih Bosne i Hercegovine podržava okončanje Dejtonskog sporazuma i uspostavljanje Bosne i Hercegovine kao suverene države. 
Deklaracija u ime mladih Bosne i Hercegovine 
Ovaj Ustav označava za našu zemlju potpuno Novi dan. Dan kada će se zemlja probuditi iz dubokih snova, puna ljubavi, snova što postaju stvarnost. Mi, mladi Bosne i Hercegovine, posvećujemo ovaj potpuno novi Ustav našoj zemlji kako bi ušla u period preporoda nove misli, novog društva i nove budućnosti.
Mladi Bosne i Hercegovine usvajaju Ustav mladih Bosne i Hercegovine. 
Fus-nota: 2 Bosna i Hercegovina će imati takve simbole o kojima će odlučiti tim koji se sastoji od: jednog istoričara, jednog profesora geografije, jednog profesora estetike, jednog umjetnika, jednog muzičara, i jednog pjesnika. Za sve državne simbole održat će se otvoreno natjecanje u cijeloj zemlji a ovaj tim će izabrati pet finalista. Simboli pet finalista će se uključiti na sljedećim izborima i svi građani Bosne i Hercegovine će moći glasati za svoj izbor. Kada budu odabrani od strane građana Bosne i Hercegovine, simboli se mogu promijeniti jedino putem referenduma. U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu novog Ustava, simboli će biti finalizirani.